Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Convocatòria ordinària de ple de dia 27 de juliol de 2015
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de juliol de 2015 a les 20.00 hores
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE PLE DE DIA 27 DE JULIOL DE 2015
DECRET DE LA BATLIA Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27/07/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de juliol de 2015 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 30 de juny de 2015.

2. Examen i aprovació Proposta d’Acord de Batlia sobre modificació de crèdit 15/2015 per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes per anul•lació. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj293463.pdf

3. Examen i aprovació Proposta d’Acord de Batlia modificació de crèdit 16/2015 per suplement de crèdit finançat amb remanent tresoreria per despeses generals. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj293464.pdf

4. Examen i aprovació Proposta d’Acord de Batlia de coneixement extrajudicial de crèdit de 2/2015.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj293468.pdf

5. Examen i aprovació Proposta d’Acord de Batlia sobre Fons de Llibre CP Eleonor Bosch.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj293473.pdf

6. Examen i aprovació Proposta d’Acord de Batlia d’aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj293480.pdf

7. Examen i aprovació pròrroga contracte gestió del servei públic de l’escoleta d’educació infantil de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj293487.pdf

8. Examen i aprovació Proposta d’Acord de Batlia sobre el Pla econòmic- financer per incompliment de l’objectiu de la regla de la despesa en la liquidació 2014.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj293488.pdf

9. Mocions/propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

1. Donar compte de les Resolucions de Batlia. 2. Informació de Batlia. 3. Precs i preguntes.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit