Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatòria Pleno 070416
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 7 d’abril de 2016 a les 18.00 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 07/04/2016

Diligència: per fer constar que la sessió ordinària de dia 31/03/2016 no ha pogut ser convocada per motius extraordinaris relacionats amb la disponibilitat del personal indispensable per a la celebració de la sessió, motiu pel qual es convoca per dia 7/04/2016.

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 7 d’abril de 2016 a les 18.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25 de gener de 2016.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 22 de febrer de 2016

3.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prestació compensatòria per usos i aprofitaments excepcionals de l’article 17 de la Llei 6/1997 del sòl rústic de les Illes Balears.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj303623.pdf

4.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 31 de març de 2016
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit