Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatòria Pleno 250816
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25/08/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 d’agost de 2016 a les 9.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25/08/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 d’agost de 2016 a les 9.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre exclusió classificació i requeriment de documentació del contracte del servei públic municipal de recollida i transport de fems municipal, gestió integral dels parcs verds del municipi i neteja viària del terme municipal de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj309927.pdf

2.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2016.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj309928.pdf

3.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit núm. 16/2016 per suplement de crèdit finançat mitjançant romanent de Tresoreria per despeses generals.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj309931.pdf

Santa Margalida, 22 d’agost de 2016
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit