Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 26/09/16 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 26 de setembre de 2016 a les 20:00 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26/09/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 26 de setembre de 2016 a les 20:00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre pròrroga del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Santa Margalida i de la neteja viària de Can Picafort i Son Serra de Marina.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj311365.pdf

2.- Examen i aprovació moció presentada pel Grup Municipal CPU perquè es solventin les carències que pateix el recinte del poliesportiu de Can Picafort.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj311366.pdf

3.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre adjudicació de l’execució del contracte del servei públic municipal de recollida i transport de fems municipal, gestió integral dels parcs verds del municipi i neteja viària, del terme municipal de Santa Margalida a l’entitat AUDECA SLU.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj311367.pdf

4.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 21 de setembre de 2016
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit