Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 300315
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de març de 2015 a les 20.00 hores
DECRET CONV PLE 300315
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 30/03/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de març de 2015 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 23 de febrer de 2015.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent de dia 5 de març de 2015

3.- Examen i aprovació proposta de modificació de la base 16 de les bases d'execució del pressupost per a 2015. Ús de la factura electrònica a l’Ajuntament de Santa Margalida. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj289112.pdf

4.- Examen i aprovació proposta de reconeixement de compatibilitat a la funcionaria Sra. Marta Perelló Gayà, per a la realització de feina a l’empresa privada. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj289107.pdf

5.- Examen i aprovació proposta d’acord sobre nou contracte concessional de subministrament d’aigua als nuclis de Can Picafort, Son Bauló i Son Serra de Marina. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj289108.pdf

6.- Examen i aprovació proposta d’acord sobre els béns revertibles a l’Ajuntament de Santa Margalida per la liquidació de les concessions del servei d’abastament d’aigua potable a Can Picafort, Son Serra de Marina i urbanització Son Bauló. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj289109.pdf

7.- Examen i aprovació proposta d’acord sobre la liquidació de les concessions del servei d’abastament d’aigua potable a Can Picafort, Son Serra de Marina i urbanització Son Bauló. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj289110.pdf

8.- Examen i aprovació proposta d’acord sobre autorització de les tarifes del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram prestats per HIDROBAL no sotmeses a autorització de la Comissió de Preus.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj289111.pdf

9.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit