Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convoctoria Pleno 30/06/15
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de juny de 2015 a les 9.00 hores
DECRET DE LA BATLIA Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 30/06/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 30 de juny de 2015 a les 9.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior, sessió extraordinària especial de l’Ajuntament Ple del dia 13 de juny de 2015, de constitució de la nova corporació local i elecció de batle.

2.- Proposta sobre fixació de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292323.pdf

3.- Proposta sobre compliment de requisits per a la constitució de grups municipals i nomenament de portaveus.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292324.pdf

4.- Proposta sobre constitució de la Junta de Portaveus. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292325.pdf

5.- Proposta sobre creació i composició de les comissions informatives. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292326.pdf

6.- Dació de compte de la Resolució de Batlia sobre constitució de la Junta de Govern Local i membres que la integren. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292332.pdf

7.- Proposta sobre règim de sessions de la Junta de Govern Local. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292327.pdf

8.- Dació de compte de la Resolució de Batlia sobre règim de sessions i competències de la Junta de Govern Local. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292333.pdf

9.- Dació de compte de la Resolució de Batlia sobre nomenament de tinents de batle. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292335.pdf

10.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia de delegació de competències en tinents de batle i regidors. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292334.pdf

11.- Proposta de modificació de les bases d’execució del Pressupost 2015: retribucions membres de la corporació i retribucions personal eventual. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292328.pdf

12.- Proposta sobre règim de dedicació, retribucions i indemnització dels membres de la corporació. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292329.pdf

13.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en òrgans supramunicipals i òrgans col•legiats. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj292330.pdf
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit