Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Edicte publicació modificació sector 7
Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 20 d’agost de 2012 la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament que té per objecte la modificació de l’art. 10 de les ordenances reguladores del sòl i l’edificació a l’àmbit del pla parcial relatiu al sector 7 de Can Picafort (polígon Can picafort) als efectes d’eliminar la edificabilitat mínima establerta a dites ordenances, juntament amb la documentació annexa, redactada per Agcar, SLP representada per Arnau Gual Capllonch de dia 24 de juliol de 2012, es somet a informació pública, per termini d’un mes, comptats a partir de del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, durant el qual es podrà examinar l’expedient en la Secretaria i en el negociat d’urbanisme d’aquesta corporació i formular les reclamacions i al•legacions que s’estimin pertinents.
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit