Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
edicto conv Pleno 040518 ext
En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 4 de maig de 2018 a les 10.00 hores.
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 4 de maig de 2018 a les 10.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA 1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 8 de març de 2017.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 22 de desembre de 2017.

3.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25 de gener de 2018.

4.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 5 d’abril de 2018.

5.- Examen i aprovació proposta sobre la interposició de recurs contenciós-administratiu contra l’acord del Consell de Ministres que no autoritza la celebració de la consulta popular sol•licitada per sotmetre-hi la següent pregunta: Recolza que l’Ajuntament s’oposi per totes les vies legals al seu abast, inclosa la via Jurisdiccional, a l’aprovació del projecte de nova estació depuradora d’aigües residuals a Can Picafort i el seu emissari submarí que aboca a la badia d’Alcúdia davant la platja de Son Bauló? www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj331259.pdf

6.- Prèvia l’aprovació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre adhesió a la plataforma GEISER/ORVE del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj331258.pdf

7.- Prèvia l’aprovació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 10/2018 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj331261.pdf

8.- Elecció de jutge de pau substitut.

9.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 30 d’abril de 2018

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls) Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit