Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Edicto conv Pleno 25/01/2018 ord
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 de gener de 2018 a les 19.30 hores
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 de gener de 2018 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre proclamar fill il•lustre el Sr. Antoni Cerdà.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj328502.pdf

2.- Examen i aprovació proposta sobre proclamar fill il•lustre el Sr. Sebastià Crespí Pascual.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj328503.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre proclamar fill il•lustre el Sr. Joan Monjo March.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj328504.pdf

4.- Examen proposta sobre proclamar fill il•lustre el Sr. Feliciano Fuster.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj328505.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a fomentar el futbol federat.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj328506.pdf

6.- Examen i aprovació moció presentada pel Grup Municipal SUMA sobre instar al Consell de Mallorca a declarar la Processó de la Beata com a festa d’interès cultural.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj328507.pdf

7.- Mocions / propostes d’urgència.PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 22 de gener de 2018

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit