Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Exposición pública del acuerdo de aprobación inicial del Projecte d'Estatuts de l'Empresa Municipal de Mallorca de Prestació de Serveis, S.A
L’Ajuntament de Santa Margalida Ple, reunit a la sessió de dia 28 d’octubre de 2013, va acordar la creació d’una empresa pública sota la modalitat de societat anònima, denominada “Empresa Intermunicipal de Mallorca de Prestació de Serveis, S.A.”, aprovant inicialment els seus estatuts; i es sotmet l’expedient a informació pública per un període de trenta dies a comptar des de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que els veïns i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions, objeccions o observacions que estimin convenients, entenent-se definitivament aprovats si durant aquest període d’exposició pública no es formula cap reclamació o suggeriment.
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit