Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Informació Pública Necessitat Ocupació i Inici expedient expropiació forçosa
En aquest Ajuntament, per acord adoptat a la sessió plenària de data 3 de setembre de 2013, s’ha aprovat definitivament la següent relació concreta, individualitzada y valorada dels béns i drets a ocupar necessariament, juntament amb la designació dels interessats.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit