Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Llistat provisional admesos i exclosos proves permis municipal auto taxi i senyalament data de celebració
En data 4 de març de 2014, el Batle, mitjançant Decret va aprovar la convocatòria i les bases per a obtenir el permís municipal d’auto taxi.

La indicada resolució fou publicada en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament, així com en el BOIB Núm. 42 de 27 de març.

D’acord amb la Base Quarta de la indicada convocatòria, les sol•licituds per prendre part en les proves, s’havien de fer en el termini de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit