Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local
El Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (Sessió extraordinària de 03-10-2003 i BOIB Núm. 176 de 23-12-2003).

El termini per formular al·legacions finalitza el dia 11 de desembre de 2015.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit