Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Modificació de l'Ordenança reguladora de l'ús de la via pública
No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al públic, cap reclamació contra la modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Ús de la Via Pública (BOIB Núm. 131 de 18/09/2003), aprovada inicialment per Acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de maig de 2016, ha resultat definitivament aprovat, i per aquest motiu, es publica el text íntegre del mencionat acord.
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit