Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Permís Municipal Auto Taxi Convocatòria 2019
En data 3 d’abril de 2019, el Batle, mitjançant Decret ha aprovat la convocatòria i les bases per a obtenir el permís municipal d’auto taxi, que ha estat publicat al BOIB número 47 d’ 11 d’abril de 2019, el que es fa públic als efectes oportuns i a efectes d’inici del termini per formular la sol·licitud per prendre part en les proves que es realitzaran, d’acord amb el model de sol·licitud aprovat.
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit