Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Propostes de resolució provisional i definitiva de les subvencions futbol federat
El dia 3 de març de 2016 es va publicar en el BOIB Número 29 l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida de 25 de gener de 2016 aprovant la convocatòria i les bases reguladores de les subvencions pel foment del futbol federat de Santa Margalida. En data 23 de març de 201´6 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a la petició d’aquestes subvencions, d’acord amb allò que disposa la base setena de la convocatòria.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit