Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Sol·licitud de pagament fraccionat de tributs
A l'empara del que disposa l'article 9 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'estableix una bonificació d'un 5% sobre la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions dels apartats anteriors d'aquest article, a favor dels subjectes passius que s'acullin a qualsevol de les modalitats establertes a l'Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l’Ajuntament de Santa Margalida (BOIB 17 de 12 de febrer de 2013).

La quantia màxima de la bonificació serà de 100 € per càrrec.”
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit