Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Instància General

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Els ciutadans poden dirigir-se per escrit a l'Ajuntament de Santa Margalida emplenant l'imprès d'instància general normalitzada, el qual serà utilitzat en tots aquells tràmits per als quals els serveis municipals no hagin determidado la utilització d'un imprès específic.

L'imprès pot ser emplenat a mà (utilitzant majúscules tipus impremta) o electrònicament omplint els camps corresponents si es descarrega de www.ajsantamargalida.net

Un cop emplenat i signat s'ha de presentar en qualsevol de les Oficines Municipals de Registre, en els registres de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes, i en totes aquelles oficines de registre que estableixen les disposicions vigents. També podran remitise mitjançant les altres formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30 / 1992, de 26 de novembre.

Destinataris

Associacions o entitats i particulars

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica
DNI / NIE

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament de Santa Margalida

Formularis

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Instàncies genèriques, Població

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament de Santa Margalida
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit