Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Obres en règim de comunicació prèvia

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Realització d'obres de técnica senzilla i escassa entitat constructiva o obres d'edificació que no necessiten projecte d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de noviembre, d'ordenació de l'edificació.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

En cap cas podran ajustar-se a aquest règim (comunicació prèvia), els actes de transformació, construcció, edificació i ús del sòl i el subsòl que s'indiquen a continuació:
a) Amb caràcter general, qualssevol actes que es realitzen en sòl rústic protegit, i en edificis declarats com a béns d'interès cultural o catalogats.
b) Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació.
c) Les obres d'edificació i construcció que afecten la configuració de la fonamentació i a l'estructura portant de l'edifici.
d) Les obres que suposin alteració de volum, de les instal·lacions i dels serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals d'un edifici.
e) La demolició total o parcial de construccions i edificacions, llevat dels casos de ruïna imminent.
f) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
g) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar el paisatge.
h) La primera ocupació dels edificis de nova planta i de les cases a què es refereix la lletra f) anterior.
i) Les obres i els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 67 d'aquesta Llei

S'adverteix que en els casos següents:
Que la documentació aportada no sigui la completa, inclosos els informes i autoritzacions sectorials.
Que les obres descrites s'hagin de sotmetre a llicència urbanística d'obres i no a comunicació prèvia.
Que les obres descrites no s'ajustin a la normativa urbanística.
Les obres no podran iniciar-se i per tant l'Ajuntament ordenar la immediata suspensió, sense dret a indemnització per la persona interessada.
Si les obres necessiten informes i autoritzacions sectorials i NO es presenten juntament amb la comunicació prèvia NO podrà iniciar les obres fins que aquests informes o autorització s'hagin incorporat a l'expedient per l'interessat o per l'organisme competent.
Prèviament a l'inici de les obres, si ocupa la via pública amb contenidors, bastides etc... sol licitar l'oportuna ocupació amb el corresponent pagament de taxes.
La taxa i l'ICIO consistirán en un percentatge sobre el pressupost de l'obra

Tràmits

Comunicació prèvia per la realització d'obres

Documentació

Comunicació prèvia de realització d'obres (plantilla formulari).
Fotocòpia DNI
Fulla d'encàrrec de l'obra del mestre d'obres o equivalent amb la documentació corresponent.
Declaració jurada del constructor
Pressupost detallat de les actuacions a dur a terme.
Fotografies (2 mínim) i croquis de l'estat actual i ubicació de l'immoble objecte de l'actuació.
Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI.
Plànol d'emplaçament.
Justificant de pagament de la taxa i de l'ICIO.
Projecte sobre l'actuació a dur a terme, quan sigui exigible d'acord amb la normativa vigent. En el cas d'instal·lacions fotovoltaiques i GLP s'ha d'acompanyar la documentació técnica exigida per la normativa sectorial.
Autoritzacions prèvies o declaracions responsable d'altres administracions (carreteres, costes etc...)
Estudi Bàsic de seguretat i salut segons el RD 1627/1997 si escau
Sol·licitud d'ocupació de vía pública, si s'escau.

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Formularis

Models de documentació

Podeu utilitzar els models que teniu a continuació per fer la tramitació

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Formularis

Requisits

En cas d'empresa o associació, ser el representant de la mateixa

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Títol habilitant

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Urbanisme - Vies i obres
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit