Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Recurs cadastral-Esmena de discrepàncies

La modificació de dades cadastrals quan l'Administració tingui coneixement de la falta de concordança entre la descripció cadastral dels béns immobles i la realitat immobiliària i el seu origen no es degui a l'incompliment de l'obligació de declarar o comunicar.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Escrit de recurs
DNI
Original i fotocòpia de les escriptures
Plànols (en cas d'error relatiu a la superfí­cie del solar o la superfí­cie construïda)
Original i fotocòpia del certificat de finalització d'obra (error relatiu a l'any de construcció)
Rebut anterior i original i fotocòpia de la cèdula de qualificació definitiva (error relatiu a la bonificació per habitatge VPO)
Original i fotocòpia del tí­tol de propietari (error per defecte)
Fotocòpia de les dues notificacions (error per duplicitat)
Original i fotocòpia de l'escriptura de divisió horitzontal (error relatiu al coeficient de propietat)

Òrgan competent per tramitar

Gestió de Cadastre

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Esmena de discrepàncies en el Cadastre

Organisme responsable

Gestió de Cadastre

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit