Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Recurs cadastral-inscripció de cotitulars

La inscripció de la identitat i quota de participació del cònjuge no inscrit, i dels comuners membres o partícips de la comunitat i entitats sense personalitat jurídica constituïts amb anterioritat a l'1 de gener de 2005.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Model normalitzat de Sol·licitud Cadastral en què es faci constar la referència cadastral del bé immoble
Documents que serveixen de base a la sol licitud
En cas que el sol licitant actuï com a representant d'aportar el document acreditatiu de la representació

Òrgan competent per tramitar

Gestió de Cadastre

Requisits

Cotitulars que hagin adquirit el seu dret amb anterioritat al 1 gener 2005

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Cotitulars que hagin adquirit el seu dret amb anterioritat al 1 gener 2005

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Incorporació de cotitulars en el Cadastre

Organisme responsable

Gestió de Cadastre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit