Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Recurs de reposició cadastral

La revisió d'actes derivats de procediments tributaris.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'òrgan competent per resoldre és el mateix que va dictar la resolució recorreguda.
Si el valor cadastral de l'immoble excedeix de 1.800.000 euros, aquesta reclamació es pot interposar directament, davant el Tribunal Economicoadministratiu Central.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Els documents que serveixin de base a la pretensió que s'exercita.

Òrgan competent per tramitar

Gestió de Cadastre

Requisits

Els titulars cadastrals i, si escau, els titulars d'un dret o interès legítim afectat per l'acte que es recorre

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Els titulars cadastrals i, si escau, els titulars d'un dret o interès legítim afectat per l'acte que es recorre

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Interposició del recurs

Organisme responsable

Gestió de Cadastre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit