Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Declaració cadastral per canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús i demolició o enderrocament

Declarar el canvi de cultiu o aprofitament, la modificació d'ús o destinació i la demolició o enderrocament de béns immobles, per tal d'inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

S'entén per canvi de cultiu o aprofitament: la transformació de secà en regadiu, arrencades de vinyes, oliveres, etc.; Transformacions encaminades a sanejament o millora; noves plantacions, sense que tinguin aquesta qualificació els canvis cíclics o propis d'una alternativa de cultius .

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI o NIF del sol.licitant
Original i fotocòpia del document que acrediti l'alteració, sigui llicència administrativa, projecte visat, certificat tècnic o equivalent
Certificació cadastral que acrediti la referència cadastral, o últim rebut pagat de l'IBI, en cas que el document anterior no acrediti aquella
Descripció gràfica de la situació resultant sobre plànol cadastral obtingut de l'Oficina Virtual del Cadastre, i plànols a escala o croquis que reflecteixin totes les cotes necessàries per realitzar el càlcul de superfícies, en cas de demolició o enderrocament parcial.
Descripció gràfica de la situació resultant sobre plànol cadastral obtingut de l'Oficina Virtual del Cadastre, i plànols a escala o croquis que reflecteixin totes les cotes necessàries per realitzar el càlcul de superfícies, en cas de canvi de cultiu o aprofitament parcial que afecti a una part d'una subparcel.
Descripció gràfica de la situació resultant sobre plànol cadastral obtingut de l'Oficina Virtual del Cadastre, i plànols a escala o croquis que reflecteixin totes les cotes necessàries per realitzar el càlcul de superfícies, en cas de canvis d'ús o destí que no afecten totes les construccions de l'immoble.
Acreditació de la condició de representant, si escau.

Òrgan competent per tramitar

Gestió de Cadastre

Formularis
Requisits

Ser propietari de l'immoble

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser propietari de l'immoble

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Declaració cadastral per canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús i demolició o enderrocament

Organisme responsable

Gestió de Cadastre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Agricultura, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit