Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel o segregació rústica

Certificat en què queda constància que una determinada finca apareix com independent segons les dades de la Gerència d'Urbanisme i que per tant no es considera necessari obtenir llicència de segregació. Sol demanar per tal de procedir a la inscripció registral com a finca independent.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de el Batle

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Acreditació del pagament de la taxa
Documentació tècnica
Documentació registral corresponent a la parcel (per acreditar la superfície)

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Formularis
Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim

Taxes

Taxa per expedició per aquest tipus de document segons ordenança reguladora (BOIB 187, 15-12-2011) 100€
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'innecessarietat

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit