Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Canvi de titularitat d'expedients o llicències d'obres

Demanar el canvi de la persona registrada com a titular d'una llicència o un expedient d'obra en qualsevol moment de la tramitació d'aquest.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Document signat per l'antic i el nou titular acreditant la cessió o transmissió de la llicéncia

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis
Requisits

Nou explotador de la llicència

Taxes

Taxa per expedició per aquest tipus de document segons ordenança reguladora (BOIB 187, 15-12-2011) 25€

Forma de pagament: Transferencia bancaria

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Nou explotador de la llicència

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Titularitat actualitzada en expedients o llicències d'obres

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit