Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Llicència d'obra major rústica

Té per objecte autoritzar la realització d'obres de construcció, demolició i excavació que requereixin la intervenció d'un tècnic competent per raó de la matèria en àmbit rústic.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició i de modificació.
En cas de no contestació per part de l'Administració, es pot demanar un certificat que acrediti l'obtenció de la llicència per silenci administratiu.
No s'entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol ? licituds d'autorització o llicència el contingut de les quals sigui contrari a l'ordenament jurídic ni les relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Fotocòpia DNI / NIF
Dues fotografies del solar o de l'estat actual de l'edifici
Fotocòpia de l'escriptura del solar
Full d'encàrrec d'obra del mestre d'obres (facilitada per l'Ajuntament)
Qüestionari d'estadística del Ministeri d'Habitatge
Nomenament de l'aparellador o arquitecte tècnic (en cas d'execució)
Document assumint la direcció de l'obra pel tècnic redactor del projecte
Informe del Col.legi d'Arquitectes
Tres còpies del projecte visades pel Col.legi corresponent
Sol.licitud d'ocupació de via pública, si s'escau
Plànol parcel.lari amb referència cadastral
Primera inscripció amb data de constitució com a finca independent
Plànol de classificació i qualificació de sòl, referit al Pla general
Sistema de tinença de les finques incloses en l'explotació
Certificat d'inscripció en el Registre general d'explotacions agràries o sol.licitud d'inscripció
Memòria agronòmica
Autoliquidació de la taxa de l'1% del pressupost al lliurament de la documentació
Fotocòpia últim rebut pagat IBI
R.E.A.
Declaració jurada
Autoliquidació de l'ICO del 3% del pressupost a l'aprovació de la llicència més 15,03€ de placa

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Formularis
Requisits

En cas d'empreses o associacions, ostentar la representació de les mateixes

Taxes

Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO)
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'empreses o associacions, ostentar la representació de les mateixes

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'obra major rústica

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit