Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licitud de recursos/elements de mobiliari municipals

Té per objecte demanar material de l'ajuntament per a realitzar activitats diverses, aquests materials poden ser projectors, taules, cadires etc.

Destinataris

Associacions o entitats i particulars per determinats materials

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les associacions d'entitats ciutadanes tindran prioritat sempre que el material demanat estigui disponible.
El material es demanarà amb un mínim d'una setmana.
Els particulars s'encarregaran de la recollida i el lliurament en el lloc i el termini que se li indiquen.
La notificació de la sol licitud al ciutadà es realitzarà per telèfon.
Les sol·licituds s'han de fer al registre general.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica
DNI / NIE

Òrgan competent per tramitar

Batlia

Formularis
Requisits

Empadronat al municipi amb 3 mesos d'antelació a la data de sol·licitud

Termini màxim per a la resolució

1 setmana

Requisits

Empadronat al municipi

Termini màxim per a la notificació

1 setmana

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Material per a activitats diverses

Organisme responsable

Participació Ciutadana,gent gran i juventut

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Iniciatives

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit