Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Llicència d'ocupació de la via pública de taules, cadires, grades i altres elements

Té per objecte sol licitar una autorització per a l'ocupació de la via pública d'elements com taules, cadires, grades etc. per a activitats diverses.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La taxa serà en funció de la zona i el nombre de taules o cadires. La comunicació al ciutadà serà per telèfon i si no se li localitza serà per carta. Un cop liquidada la taxa es presentarà un justificant bancari. Per renovacions presentar documentació.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud específica

Òrgan competent per tramitar

Intervenció

Requisits

Llicència municipal d'activitats

Taxes

Taxa per ocupació de via pública
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Llicència municipal d'activitats

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Demana ocupació via pública d'elements urbans (taules, cadires etc.)

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Consum, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit