Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Transmissió de la llicència d'obertura i funcionament

Té per objecte realitzar un escrit de comunicació de transmissió de la llicència municipal d'obertura i funcionament d'una activitat.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

50% de la taxa inicial
Forma de pagament transferència bancària

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Fotocòpia DNI / CIF
Fotocòpia del rebut de l'IBI
Alta d'imposició d'activitats econòmiques (036)
Llicència d'obertura anterior
Escriptura de propietat o contracte de lloguer
Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat / Poder de representació

Òrgan competent per tramitar

Llicències, instal·lacions i activitats

Formularis
Taxes

Taxa d'obertura d'establiments
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Escrit de comunicació de transmissió de la llicència d'obertura

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Indústria

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit