Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Subvencions. Concessió Directe

Subvencions concedides de forma directe.

Destinataris

Associació Tercera Edat Santa Margalida
Associació Tercera edat Son Serra
Associació Gent Major Can Picafort
Associació Tercera Edat Hero
APIMA Vora Mar
APIMA Eleonor Bosch
APIMA IES
Subvenció Compra de Llibres
Coral
Bnda de Música
OCB
Banda Cornetes grup educatiu A.CP
Associació cultural Verge Assunció
Turo del Drac
CD Margaritense
CD Juventud CP
Associació Envant
Associació Latinoamerica
Caçadors Hero
Cooperació Perú
Fons Mallorquí
Subvenió Amadiba
Cooperació Chad
Projecte Home
Vacances en Pau

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

És condició indispensable que les subvencions estiguin degudament consignades en el pressupost municipal de l'exercici en curs. El pagament de la subvenció està subjecta a la justificació d'haver complert amb la realització de l'objectiu, projecte ... objecte de la subvenció a través de la presentació de una memòria justificativa amb la documentació acreditativa de les despeses, declaració de les activitats realitzades, etc.
El termini de presentació de la justificació s'estableix com a màxim al 30 de novembre de l'exercici en curs.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud de subvenció emplenada (instància genèrica).
Acreditació de la condició del legal representant
Estatuts de l'Associació
Objecte de la subvenció (despeses generals o activitats concretes)
Pressupost d'ingressos i despeses signat pel legal representant
Declaració jurada de no s'ha rebut subvenció, ajuda, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat o objecte per part de l'Ajuntament de Santa Margalida (excepte que en Conveni especifiqui el contrari)
Declaració jurada d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, Hisenda Pública i amb la Seguretat Social.
Dades de transferència bancària per al pagament de la subvenció (el titular del compte ha de ser el beneficiari de l'associació).

Òrgan competent per tramitar

Intervenció

Formularis
Requisits

Els exigits a la Base 31 dels Pressuposts Municipals per a l'any 2012

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Els exigits a la Base 31 dels Pressuposts Municipals per a l'any 2012

Termini màxim per a la notificació

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Atorgament subvencions

Organisme responsable

Intervenció

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit