Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Ajudes no tècniques (econòmiques)

Són instruments de la unitat de Serveis Socials d'Atenció Primària, que possibiliten la cobertura de necessitats bàsiques o complementàries per al desenvolupament d'activitats de la vida quotidiana (per exemple llibres, menjadors, escola d'estiu ... ...)

Destinataris

Van dirigides a individus i / o famílies que passen momentàniament per situacions de necessitat relacionades amb la manca de mitjans de subsistència.

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Tipus d'ajuts:
1. Accés a habitatges en règim de lloguer
2. Deutes de lloguer o de terminis de crèdit hipotecari
3. Adquisició d'electrodomèstics i mobles bàsics
4. Instal.lacions i / o reparacions bàsiques en l'habitatge
5. Adquisició de productes bàsics d'alimentació
6. Adquisició de productes d'higiene personal i de la llar
7. Despeses de llum, aigua, gas i llenya
8. Compra de roba i vestimenta bàsica
9. Medicaments i pròtesis no cobertes per la seguretat social o qualsevol altra administració pública o entitat privada
10. Part proporcional del cost dels medicaments, no cobert per seguretat social
11. Desplaçaments per a assistència continuada a serveis específics ubicats fora del municipi
12. Desplaçaments a la península o en altres illes en casos d'emergència
13. Adquisició de llibres i material escolar
14. Despeses de menjador escolar i / o social
15. Despeses de guarderia
16. Assistència a activitats extraescolars i de lleure
17. Realització de programes per a desintoxicació
18. Reducció i / o exempció de taxes municipals (a determinar pel plenari)

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Imprès de sol licitud degudament emplenat i signat
Fotocòpia del llibre de família
Fotocòpia del DNI i NIF de tots els membres de la unitat familiar
Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social
Contracte de lloguer o escriptura de compra de l'habitatge
Rebuts de llum, aigua, telèfon ...
Fotocòpia de la declaració de renda, si no, certificat d'empresa dels ingressos anuals
Certificat de l'organisme atorgant de la pensió en els casos que procedeixi
Fotocòpia de la sentència de separació i / o divorci, i conveni regulador en els casos que procedeixi
Certificat d'empadronament i convivència
Comprovant de les despeses per les quals es demana l'ajuda

Òrgan competent per tramitar

Àrea de Serveis Socials i sanitat

Formularis
Requisits

Persones majors de 18 anys o menors legalment emancipats, empadronades al municipi.

Requisits

Persones majors de 18 anys o menors legalment emancipats, empadronades al municipi.

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Depenent de la naturalesa de la sol licitud, però formalització de demanda d'ocupació, escolarització dels fills o millora en
la mateixa, millora de l'organització domèstica ...

Organisme responsable

Àrea de Serveis Socials i sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions , Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit