Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol.licitud de plaça en un centre de dia

Sol.licitud d'una plaça en un centre de dia, destinat a persones amb dependència per a proporcionar una sèrie de cures, amb finalitat terapèutica i rehabilitadora, com ara: alimentació, salut, higiene, transport al centre de dia, etc. (Sense nocturnitat).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les places de les que es disposen en el Centre de Dia són limitades, pel que pot haver llista d'espera.
La persona pot obtenir el servei per assistència contínua, tant completa com parcial, o per assistència puntual per motius justificats.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

1. Sol.licitud
2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant o, en el seu cas, fotocòpia del DNI del representant, amb l'acreditació documental de tal supòsit
3. Informe mèdic actualitzat sobre el grau de salut de la persona usuària
4. Certificat d'ingressos percebuts per l'interessat
5. Fotocòpia Cartilla INSS del sol·licitant o tarjeta sanitària
6. Certificat d'empadronament
7. Informe social (a elaborar pel treballador social)

Òrgan competent per tramitar

Àrea de Serveis Socials i sanitat

Formularis
Requisits

Persones majors de 55 anys, que convisquin amb els seus familiars o tinguin el seu suport, i estiguin afectades d'algun problema de salut físic, deteriorament cognitiu o demència. Estar empadronat al municipi.

Taxes

Taxa per la prestació de serveis en el centre de dia
Forma de pagament: Domiciliació bancària (assistència contínua)
Imprès d'autoliquidació que es recull a l'Ajuntament i es paga al banc (assistència puntual).

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Persones majors de 55 anys, que convisquin amb els seus familiars o tinguin el seu suport, i estiguin afectades d'algun problema de salut físic, deteriorament cognitiu o demència. Estar empadronat al municipi.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Plaça en un centre de dia

Organisme responsable

Àrea de Serveis Socials i sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Majors, Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit