Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Inscripció a escoles bressol (escoletes)

Té per objecte demanar una o diverses places en una guarderia municipal al municipi en què es resideix.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud d'inscripció emplenada.
Fotocópia de tot el llibre de fami­lia (pàgines escrites).
Fotocópia del DNI i / o del NIE de la mare i del pare.
A la sol licitud de preinscripció han d'adjuntar tots aquells documents que es consideren necessaris per a la baremació d'acord amb els criteris definits:
Empadronament del pare, mare o tutor legal
Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutors que treballin
Renda de la unitat familiar
Concurrència de discapacitat en el nen, o en el pare, la mare o el tutor legal o en algun
germà 
Pertinença a fami­lia nombrosa
Fills de fami­lies monoparentals
Fills de pares i mares que tots dos treballin

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Requisits

Nens / a d'edats compreses entre 0 i 3 anys.

Requisits

Nens / a d'edats compreses entre 0 i 3 anys.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Inscripció a la escoleta municipal

Organisme responsable

Escoleta Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Infància i menors

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit