Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Autoliquidació d'alta d'impostos de vehicles

Pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Santa Margalida tramita la liquidació dels seus tributs municipals a través d'un conveni amb ATIB.
Si considera que l'autoliquidació ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar la seva rectificació, d'acord amb l'art. 102.3 de la Llei General Tributària.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI
Documentació acreditativa de la compra del vehicle
Certificat de característiques tècniques
Certificat d'empadronament
Si és estranger, document o títol de propietat on resideix

Òrgan competent per tramitar

Gestió Tributària

Taxes

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Forma de pagament: Pagament a través de l'ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears)

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Rebut justificant del pagament (model 060)

Organisme responsable

Gestió Tributària

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Transports i mobilitat, Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit