Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Devolució de IVTM per baixa definitiva

Retorn al contribuent de la quota prorratejada trimestralment del rebut o liquidació abonats prèviament en concepte de IVTM, per baixa definitiva

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Santa Margalida tramita la liquidació dels seus tributs municipals a través d'un conveni amb ATIB

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud (en cas de presentació personal)
Rebut / liquidació original abonada l'any a retornar
Dades bancàries per a l'ingrés
Fotocòpia de la baixa
Instància
Baixa del vehicle segellada per tràfic

Òrgan competent per tramitar

Gestió Tributària

Requisits

Responsable tributari (ser subjecte passiu en la relació tributària vinculada al IVTM)
Haver donat de baixa el vehicle

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Responsable tributari (ser subjecte passiu en la relació tributària vinculada al IVTM)
Haver donat de baixa el vehicle

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Devolució IVTM

Organisme responsable

Gestió Tributària

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Agència Tributària de les Illes Balears

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit