Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Canvi de titular de llicències de taxi

Canvi del titular d'un vehicle autotaxi per al servei de transport públic.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general correctament emplenada.
Còpia del permís de circulació del vehicle.
Document original d'acreditació de la llicÚncia.
Acreditació del pagament de la taxa de revisió del vehicle.
Còpia de la pòlissa de l'assegurança del vehicle.
Còpia de la taxa d'IVTM
Còpia del DNI
Fitxa tècnica del vehicle

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Requisits

Titulars de llicències de taxi

Taxes

Taxes llicència d'autotaxis
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Titulars de llicències de taxi

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actualització de la titularitat de la llicència de taxi

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit