Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Procediment selectiu per a la provisió de places de plantilla del personal funcionari i laboral fix

Desenvolupament del procediment selectiu que té per objecte la provisió de places de plantilla de personal funcionari, així com laboral fix (mitjançant oposició, concurs o concurs-oposició)

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

No aplica el període de notificació ja que la resolució es publica en la pàgina web de l'Administració corresponent
Si el procediment selectiu s'integra en VUDS, es poden presentar també les sol.licituds en altres administracions adherides

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Instància: model normalitzat
Fotocòpia compulsada dels mèrits, si es valoren
Justificant del pagament de la taxa

Requisits

Els enumerats en l'art. 56 de la Llei 7 / 2007 EBEP:
Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article següent per a estrangers
Tenir la capacitat funcional necessària
Haver complert 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial
Posseir la titulació exigida en cada cas

Requisits

Els enumerats en l'art. 56 de la Llei 7 / 2007 EBEP:
Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article següent per a estrangers
Tenir la capacitat funcional necessària
Haver complert 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial
Posseir la titulació exigida en cada cas

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Provisió de places

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit