Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Autoritzacions demanials

Té per objecte la utilització privativa dels bens de domini públic (explotació de zones turístiques)

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Complir plec de condicions

Termini màxim per a la notificació

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de concessió demanial

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit