Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Procediment de contractació negociada sense publicitat

Contractació per l'Administració d'algun servei, obra o subministrament, sense publicitat prèvia, en la qual l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos dels ells.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

En el procediment negociat serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Fotocòpies compulsades del DNI i el NIF
Escriptura de constitució i modificació
Fotocòpia compulsada de la targeta del CIF
Poder notarial per representar la persona física o jurídica davant l'Administració
Fotocòpia compulsada del DNI de l'apoderat o apoderats
Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat de no estar sotmès a cap de les prohibicions de l'art. 60 TRLCSP
Documents que acreditin la solvència econòmica, tècnica i financera del contractista
Fiança provisional, si s'escau

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades.

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit