Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licituds d'activitats permanents majors

Obtenir el permís d'instal lació d'una activitat en recinte tancat, obert oa l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai, permanent en el temps, catalogades com a grans per la legislació, en virtut de la qual cosa necessiten major control i seguretat. Aquestes activitats necessiten projecte tècnic i control administratiu abans de la seva instal.lació i execució.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Instància demanant el permís d'instal lació
Si el sol.licitant és persona jurí­dica, adjuntar fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i acreditació de la representació i DNI del sol·licitant o del seu representant.
Quatre exemplars del projecte técnic de l'activitat, visat pel col.legi oficial.
Escriptura de propietat del local, contracte de lloguer, cessió etc.
Fitxa ressenyada al tí­tol IV de l'annex II de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre, subscrita pel técnic competent i visat pel col legi professional corresponent amb la conformitat expressa de la persona titular de l'activitat.
Llicéncies, autoritzacions i dictàmens previs, només en els supòsits indicats en els articles 65, 66 i 67 de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre.
Fotocòpia de l'últim rebut de contribució urbana del local o número de referéncia cadastral (20 dí­gits).
Justificant d'ingrés de la taxa a la Dipositaria Municipal.
IAE (036)
Estudi d'impacte ambiental (si escau)
Aportar fotografia exteriors i interiors del local.

Òrgan competent per tramitar

Llicències, instal·lacions i activitats

Formularis
Requisits

Ser titular actual del permís d'instal lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Taxes

Taxa d'obertura d'establiments
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

4 mesos

Requisits

Ser titular actual del permís d'instal lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Termini màxim per a la notificació

4 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís d'instal lació activitats permanents majors

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Indústria

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit