Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licitud d'ocupació de terrenys d'ús públic per filmacions, fotografies d'ús comercial o similar

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Té per objecte presentar una sol·licitud per rebre una autorització i poder ocupar terrenys públics per realitzar filmacions i fotografies d'ús comercial o similar.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

- Dades del sol·licitant i/o representant.
- Autoritzacions prèvies o declaracions responsables d'altres administracions (carreteres, costes, ...), si s'escau.
-Justificant de pagament de la taxa, d’acord amb el següent quadre de tarifes, establert a l’ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic (BOIB Núm. 137 de 28/12/2017).

Òrgan competent per tramitar

Llicències, instal·lacions i activitats

Formularis
Taxes

I. Llicència o permís per filmació de pel·lícules amb finalitat lucrativa. Per dia o fracció --- 700€
II. Llicència o permís per gravació de sèries, programes de televisió,
entre altres, amb finalitat lucrativa. Per dia o fracció --- 500€
III. Llicència o permís per gravació de reportatges, documentals, espots publicitaris i video-clips, amb finalitat lucrativa. Per dia o fracció --- 300€
IV. Llicència o permís per realització de fotografies comercials. Per dia o fracció --- 60€
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc, o de forma telemàtica mitjantçant el tràmit telemàtic.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització per a la realització de l'activitat

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit