Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Declaració responsable activitat permanent

Declaració responsable activitat permanent

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

- Memòria tècnica succinta sobre l’activitat i les instal·lacions acompanyada dels plànols d’emplaçament i d’allò realment executat, tant de planta com d’alçada, a escala adequada, amb la ubicació dels elements essencials de les instal·lacions tècniques i de maquinària.
- Projecte d’activitat d’allò realment executat, d’acord amb el Títol I de l’Annex II.
- Fitxa resum subscrita pel tècnic o tècnica competent.
- Certificat o document que acrediti que el director de l’obra n’assumeix la direcció quan es tracti d’obres d’edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d’acord amb l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
- Relació de les obres executades amb l’increment de l’import de les obres si s’ha optat per la presentació de plànols de l’estat actual amb fotografies representatives en la comunicació prèvia.
- Si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al permís d’instal·lació i obres, si escau, justificació del tècnic director de que les variacions no impliquen un nou permís d’instal·lació o obres de l’activitat, i s’haurà de presentar una memòria i plànols de la realitat.
- Certificat del tècnic director d’instal·lació i obres, si escau, d’acord amb el model oficial.
- Fotografia interior i exterior del local, per altra banda, també n’adjunt una altra en la qual es vegi l’accés per a persones amb mobilitat reduïda.
- Fotocòpia DNI del promotor o del seu representant.
- Fotocòpia CIF del promotor.
- Fotocòpia del rebut de contribució (IBI).
- Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat / Poder de representació.
- Fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de lloguer, cessió o quaselvol altre document que acrediti de forma fefaent la seva disponiblibilitat.
- Autoliquidació tributària.

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Activitats

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit