Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Declaració responsable canvi titular

Declaració responsable canvi titular

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

- Certificat tècnic subscrit per tècnic/a competent, que acrediti que es mantenen les condicions del títol habilitant
- Fotocòpia DNI del promotor o representant del promotor
- Fotocòpia del rebut de contribució (IBI)
- Fotocòpia del títol habilitant
- Fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de lloguer.
- Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat / Poder de representació.
- Fotocòpia del CIF de la societat mercantil
- Croquis del local acotat.
- Autoliquidació tributària.

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Activitats

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit