Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant

Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

- Resolució d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II d’ Activitats Itinerants
- Plànol d’emplaçament de l’activitat itinerant
- Autorització de l'organisme competent del domini públic
- Assegurança de Responsabilitat civil i justificant de pagament.
- Certificat de muntatge, una vegada instal·lat.

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Activitats

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit