Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol·licitud permís instal·lació i obres

Sol·licitud permís instal·lació i obres

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

- Projecte d’activitat
- Projecte integrat (activitats i obres). Es poden presentar el projecte d’activitats i el projecte d’obres com a documents específics degudament coordinats quan els tècnics redactors dels projectes siguin diferents. Fitxa resum d’activitat subscrita pel tècnic/a
- Fitxa resum d’activitat subscrita pel tècnic/a
- Documentació tècnica ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats subjectes al tràmit d’ avaluació d’impacte ambiental, si escau.
- Autoritzacions, informes i exoneracions sectorials prèvies, indicades a la fitxa resum , si escau.
- Pagament dels tributs corresponents
- Nomenament de l’empresa constructora
- Documentació acreditativa de l’empresa constructora
- Full d’estadística del Ministeri de Foment
- Fitxa valoració de residus, contracte amb un gestor autoritzat i garantía de l’eliminació dels residus
- Estudi de seguretat i salut
- Programa de control de qualitat
- Assumpció de direcció del/de la tècnica de grau superior
- Assumpció de direcció del/de la tècnic/a de grau mitjà
- Fotocòpia del DNI del promotor o del seu representant
- Fotocòpia del CIF de promotor.
- Fotocòpia del rebut de contribució (IBI).
- Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i poders del seu representant legal.
- Escriptura de propietat del local o contracte de lloguer, cessió o qualsevol altre document que acredita de forma fefaent l’ús i el gaudi de l’establiment.

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Activitats

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit