Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat de finalització d'obres

Un particular demana a l'Ajuntament l'expedició d'un certificat de finalització de les obres desenvolupades segons la llicència, per tal de demanar alguna subvenció, de demanar cèdula d'habitabilitat o declarar obra nova etc.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Un cop acabades les obres, el termini màxim pel qual es concedeix una llicència d'obra major és de 24 mesos, encara que si les obres s'acaben abans o el termini concedit per a la llicència és inferior a aquests 24 mesos, el certificat de finalització d'obres es pot demanar abans.
La sol.licitud d'aquest certificat no és obligatòria.
En cas de transcurs del termini, es podrà denunciar la mora davant el Consell Insular de Mallorca a efectes de l'expedició de la cèdula d'habitabilitat (mitjançant subrogació).

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Certificat de finalització d'obra del tècnic o aparellador facultatiu
Certificat de finalització d'obra de telecomunicacions, si s'escau
Fotocòpia de la llicència municipal d'obres
Fotocòpia rebut IBI
Declaració d'alteració de béns

Òrgan competent per tramitar

Batlia

Formularis
Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació

Taxes

Taxa per expedició per aquest tipus de document segons ordenança reguladora (BOIB 187, 15-12-2011) 100€
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

20 dies

Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de finalització d'obres

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit