Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Contractació

Contractació per part de l'Administració de serveis, subministraments, obres, gestió de serveis públics, ... L'adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l'òrgan de contractació després d'efectuar el corresponent concurs públic.

Destinataris

Poden contractar amb l'Administració les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, amb plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la LCSP.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i han de disposar d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte.

Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o dels estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu tenen capacitat per contractar sempre que, d'acord amb la legislació de l'Estat en què estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte.
Poden contractar amb l'Administració les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessària la formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor.
En el cas que el present contracte sigui un contracte reservat de conformitat amb la disposició addicional 4 o la disposició addicional 48 de la LCSP, ja sigui perquè es reserva el dret a participar en el procediment d'adjudicació del contracte o de determinats lots a Centres Especials d'ocupació d'iniciativa social, a empreses d'inserció o a determinades organitzacions o perquè es reserva un percentatge mínim de l'execució del contracte en el marc de programes d'ocupació protegida, s'indicarà així en la portada del plec.

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Tota la que s'especifiqui en cada una de les licitacions publicades per l'Ajuntament en el seu perfil del contractant.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Requisits

Els especificats en les licitacions.

Requisits

Per contractar amb l'Administració, les persones físiques o jurídiques han d'acreditar la classificació, o en el seu cas, la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, llevat que en el Plec s'estableixi que aquesta acreditació no és obligatòria.
Els contractistes han de tenir l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de les prestacions objecte del contracte.
Les persones que contractin amb l'Administració podran fer-ho per si mateixes o mitjançant la representació de persones degudament facultades per a això.
No podran concórrer a la licitació les empreses que haguessin participat prèviament en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris d'aquest contracte o haguessin assessorat a l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, quan aquesta participació pugui falsejar la competència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.
En el cas que el contracte tingui per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de l'execució de qualssevol contractes, així com la coordinació en matèria de seguretat i salut, no podrà adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicatària dels corresponents contractes, ni a les empreses a aquesta vinculades.

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contractació del licitador guanyador.

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Presidència i Serveis Generals
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit