Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Dotacions de servei

Demanar a l'Ajuntament la dotació d'un o diversos serveis per completar la trama urbana.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Projecte subscrit per un técnic competent
Poders de representació (en cas de societats)
Documentació registral que acrediti la titularitat dels terrenys que han de ser dotats de serveis, si encara no són encara municipals

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Formularis
Requisits

Que els vials que confronten amb el solar siguin de domini públic. Si són de propietat privada han de passar a domini públic, per expropiació o per cessió voluntària i realització de la dotació de serveis per part del titular.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Que els vials que confronten amb el solar siguin de domini públic. Si són de propietat privada han de passar a domini públic, per expropiació o per cessió voluntària i realització de la dotació de serveis per part del titular.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Servei urbanístic

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit