Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Expropiació per ministeri de la llei

Un particular demana a l'Administració que procedeixi a l'expropiació forçosa d'un terreny de la seva propietat, transcorreguts cinc anys des de l'entrada en vigor del Pla que preveu la mateixa amb un preavís de dos anys abans d'iniciar el procediment.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Un cop iniciat el procediment per part de l'Administració, i tramitat el mateix, en cas de no existir acord en relació amb el preu just entre Administració i expropiat, el mateix es determina per resolució del Jurat Provincial d'Expropiació

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Acreditació de la titularitat dels terrenys
Advertència amb dos anys d'antelació per part del ciutadà a l'Ajuntament que han transcorregut 5 anys des de l'entrada en vigor del Pla Urbaní­stic que preveu l'expropiació i aquesta no s'ha iniciat
Identificació dels terrenys i referència al planejament que els subjecta a una expropiació
Taxació de l'immoble passats 2 anys des que el particular va realitzar l'advertència

Òrgan competent per tramitar

Batlia

Requisits

Titular de l'immoble l'expropiació del qual estigui prevista

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Titular de l'immoble l'expropiació del qual estigui prevista

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expropiació per ministeri de la llei

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit