Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Informe sobre consulta urbanística

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Els particulars es dirigeixen als serveis municipals d'urbanisme perquè els resolguin qualsevol tipus de consulta específica, mitjançant informe, certificació o dictamen.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de el Batle

Tràmits

Sol·licitud

Òrgan competent per tramitar

Batlia

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim, en virtut de l'art. 31 Llei 30/1992

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim, en virtut de l'art. 31 Llei 30/1992

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Informe sobre consulta urbanística

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit